Søke tiltak i og ved sjø

Alle byggetiltak i sjø innenfor Kristiansand havnedistrikt krever tillatelse etter Havne- og farvannsloven. Søknad skal sendes Kristiansand Havn KF.

Orientering om søknadsplikten for tiltak i sjø

Kristiansand Havn KF har som formål å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen, jfr. Havne- og farvannsloven  § 1.

Innenfor plan- og bygningslovens virkeområde kreves det tillatelse til arbeid og anlegg som er nevnt i plan- og bygningslovens § 84, jfr. havnl. § 27. Det må søkes til Kristiansand Havn KF om tillatelse for utlegging av flytebrygger, etablering av kaier, utfyllinger, utlegging av vann- og avløpsledninger m.m.

I tillegg må søknad sendes til teknisk etat i Kristiansand kommune for behandling etter plan- og bygningsloven. Tiltak krever tillatelse etter begge lovene, og kan derfor ikke iverksettes før begge tillatelsene foreligger.