Søke tiltak i sjø

Alle byggetiltak i sjø innenfor Kristiansand og Lindesnes havnedistrikt krever tillatelse etter Havne- og farvannsloven. Søknad skal sendes Kristiansand Havn.

Orientering om søknadsplikten for tiltak i sjø

Kristiansand Havn har som formål å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen, jfr. Havne- og farvannsloven  § 1.

Det må søkes til Kristiansand Havn om tillatelse for utlegging av flytebrygger, etablering av kaier, utfyllinger, utlegging av vann- og avløpsledninger m.m.

I tillegg må søknad sendes til teknisk etat i Kristiansand- eller Lindesnes kommune for behandling etter plan- og bygningsloven. Tiltak krever tillatelse etter begge lovene, og kan derfor ikke iverksettes før begge tillatelsene foreligger.