Kristiansand havn skal være en ledende miljøhavn som bidrar til omstilling i maritim bransje

Miljøvennlig drift

Sjøveien er miljøveien

Den viktigste miljøinnsatsen havna gjør er havnas primæroppgave – og være et godt verktøy for effektiv og økt bruk av sjøtransporten. Mer bruk av sjøtransport er et viktig klimatiltak, og et enkelt containerskip kan erstatte flere tusen lasterbiler.

Solcelleanlegg og miljøvennlig drift i havneområdene

I terminalområdet Kongsgård har havna gått til innkjøp av et solcelleanlegg på en utvalgt lagerbygning. Fremover vil havna fortsette å ta i bruk teknologi som reduserer utslipp, og til enhver tid være en av landets fremste miljøhavner. I stor grad vil dette skje gjennom elektrifisering og effektivisering av havna. Vi er godt igang med å skifte ut bil- og maskinpark til elbiler og utslippsreduserende alternativer.

Jernbanespor

Sjø og bane har også vært et prioritert området de siste årene, og i 2017 ble havnesporet gjenåpnet til containerterminalen. I dag går det et tog til dagen med last fra Voss vann, og utgjør totalt en reduksjon på omlag 6000 trailere årlig.

Miljøplan

I 2022 ble det utarbeidet en miljøplan for Kristiansand havn.

Hensikten bak denne planen er å ha et dokument som kan være styrende for vår miljøsatsing, kommunisere havnas miljøarbeid utad, samt være et aktivt dokument for miljøledelse som ledelsen skal ha eierskap til.

Planen er vår dokumentasjon på kartlagt status for miljøaspekter knyttet til sjøtransport, havnedrift og eiendomsvirksomhet i Kristiansand Havn. Videre inneholder planen vedtatte miljømål og konkrete virkemidler og tiltak for å gjennomføre disse målene. Det finnes svært mange miljørelaterte tema knytet til sjøfart og marin virksomhet, mange av disse ligger utenfor havna sin kontroll.

Denne planen vil derfor fokusere på de miljøaspektene hvor Kristiansand Havn, gjennom å sette seg konkrete, tidsbestemte mål, kan utgjøre en forskjell. De utvalgte miljøaspektene er også valgt ut i overensstemmelse med de 4 av FNs bærekraftsmål, som er definert i havnas Strategiplan 2020-2030: