Støy

Aktivitet på havna kan medføre støy som oppleves sjenerende for beboere og andre i nærheten. På denne siden finner du informasjon om regelverk, støy i havna og kontaktinformasjon.

Kristiansand havn skal være en god nabo for omgivelsene og tilstreber å redusere sjenerende støy. I det ligger det at vi må ha god dialog med både naboer og aktører på havna.

Et av våre viktigste tiltak er å koble fartøy på landstrøm. Derfor prøver vi alltid å tilby dette til skip som kommer til våre kaier, spesielt på de mest traffikerte. Det er ikke slik at vi kan kreve at skip kobler seg på landstrøm og det er heller ikke alle fartøy som kan motta landstrøm, men vi strekker oss langt for å sikre at det er både mulig og attraktivt.

Tilbakemeldinger et viktig for at vi skal forbedre oss. Send oss en henvendelse dersom du opplever sjenerende støy.

Regelverk

Regelverk i Norge - EU-retningslinjen T-1442
 

T-1442 oppgir støygrenser for havner:

Støysonekart for verste døgn er vist til orientering, reguleringbestemmelser stiller kun krav til årsmidlet støynivå for Lden og Lnight.

Støy fra ankomst/avgang

Der ikke annet er spesifisert gjelder forureningsloven.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ønsker å klage eller har andre henvendelser ber vi deg om å sende en epost til post@kristiansand-havn.no.

Her vil vi svare fortløpende på din henvendelse.

Støymålinger Kongsgård

I Kongsgård i Kristiansand har vi valgt å ha kontinuerlige støymålinger for å sikre oss et godt bilde av støy hos omgivelsene. 

Vi har målt støy i flere år allerede. Nederst på denne siden finner du støysonekart fra målingene det siste året. Et støysonekart viser hvordan støyen fordeler seg i omgivelsene på ulike nivåer. Kartet bruker farger for å illustrere støynivå.

Støysonekartene for Kongsgård viser støybidraget fra havn til omgivelser i høyde 4 m over lokalt terreng, og er utarbeidet av Multiconsult. Kartene er basert på informasjon om hvor lenge ulike skip ligger til kai, skipets lydeffekt (kildestyrke mht. støy) samt informasjon om hvilke skip som har vært tilkoplet landstrøm.

Kristiansand Havn logger kontinuerlig støy på en bygning i havneområdet. Data fra denne loggingen analyseres av Multiconsult, slik at man med sikkerhet legger til grunn riktige verdier for støybidrag fra ulike skip og riktig dempingseffekt av landstrømstilkopling, når støybidraget fra havna skal synliggjøres i støysonekart. En del av Multiconsult sitt analysearbeid består også i å vurdere bidrag fra annen bakgrunnsstøy, som ikke er en del av selve havnestøyen.

Havnestøyen er vurdert mot nedre grense for gul sone, som er støygrensen som gjelder i retningslinjen T-1442 og dermed i hele EU, og som er nedfelt i reguleringsbestemmelser for havneområde nord. Med dagens drift i havna, tenker man at kvartalsmidlet støynivå representerer årsmidlet situasjon. Følgende støygrenser er vist i de ulike kart:

Et årsmidlet støynivå gjelder gjennomsnittet av alle døgn i året for en drift hvor det ikke ligger skip inne hele tiden, og vil være lavere enn døgnmidlet støynivå for et intenst døgn. Av den grunn er det benyttet ulik støygrense for årsmidlet og døgnmidlet situasjon, i tråd med veiledning M-128 fra 2016.

Siden støykildene på havneområdet ikke er vurdert å være impulsive, og siden impulser ved lang avstand mellom havn og boliger ikke blir framtredende, er skjerpet støygrense ikke lagt til grunn.

Støygrensene gjelder entallsverdi i dBA, og det er i regelverket ingen konkrete grenseverdier for frekvensspekter eller basslydinnhold. Loggingen som så langt er utført, viser at man har meget god margin til gjeldende støygrenser.

Med dagens drift har man også margin til årsmidlet Lnight 40 dBA (døgnmidlet Lnight 43 dBA), et lydnivå som WHO sier med sikkerhet ikke gir negative helse-effekter. Ref. retninglinjen «Night noise guidelines for Europe» utgitt i 2009 av WHO.

Lden

Lden er et parameter for beregning av støy som er koordinert mot EU-regelverket. Den gir uttrykk for det jevne gjennomsnittlige støynivået fra havna hvor støyen på kveld (kl. 19-23) straffes med 5 dB og støyen på natt (kl. 23-07) straffes med 10 dB.

I praksis vil dette bety at om havna gir en jevn støy på for eksempel 50 dBA til omgivelser hele døgnet, vil man utifra dette regne ut et døgnvektet støynivå (vektet med lengden av de ulike døgnperiodene: 12 timer dag, 4 timer kveld og 8 timer natt) med 50 dBA på dagtid, 55 dBA på kveldstid og 60 dBA på nattestid. Dette eksemplet vil gi Lden 56 dBA for hele døgnet. Lden gir altså uttrykk for det man vil si er en «jevn gjennomsnittlig sus» men som er vektet ulikt for ulike perioder av døgnet.

Under finner du støysonekart: