Kristiansand havn – Sørlandets bro til Europa

2. February 2021

Kristiansand havn har med sin geografiske plassering en unik nasjonal beliggenhet i forhold til kontinentet og de viktigste markedene. Det gir mulighet for seilingsruter som bedrer hensyn til miljø og dermed styrker havnas konkurranseevne og vekstpotensial. Økt satsing på innovative løsninger og bærekraftig utvikling kjennetegner Kristiansand havn.

Kristiansand Havn ligger strategisk plassert på sydspissen av Norge. Geografisk er det havna i Norge som ligger nærmest markedet i Fastlands-Europa, Storbritannia, Skandinavia og Baltikum. Det gir havna et unikt konkurransefortrinn. Kristiansand sentrum er i umiddelbar nærhet, og havna er en foretrukket destinasjon for skip.

Havna har også direkte tilknytning til hovedveisystemet, med forbindelse til blant annet Oslo (E18), Stavanger (E39) og Bergen (RV9). Det pågår nå reguleringsarbeider for ny E39, Fergeterminalen og Lagmannsholmen. Vi er en av landets viktigste havner og innehar en sentral plass i det nasjonale transportnettet. Også som en regional utviklingsaktør og tilrettelegger for næringslivet, spiller Kristiansand havn en nøkkelrolle.

GANGBRO: Elementene er allerede fraktet fra havna, opp Otra og på plass på broa.

Bro til Europa

Med sin geografiske plassering og nærhet til kontinentet er Kristiansand og Kristiansand havn et knutepunkt og en bro til Europa. Ikke bare for passasjerer som reiser med Color Line og Fjord Line til Danmark, men også for gods og næringsliv i regionen.

Senest i forrige uke kom bygg-elementene som skal brukes til den nye gang- og sykkelbroen over Otra med «SuperSpeed» fra Hirtshals. Videre ble de fraktet fra Kristiansand havn opp Otra med en lekter, før de ble plassert på den nye broa.

Det er ikke første gang det har kommet spesiell last fra Europa til Kristiansand havn. I overgangen fra 2017 til 2018 ble det losset 21 jernbanevogner på oppdrag fra Bane Nor i havna. Jernbanevognene ble lastet om bord i skipet i Cuxhaven i Tyskland og fraktet til Kristiansand.

KRAFTKAR: Jernbanevognene blir losset i Kristiansand havn (Arkivfoto: Kristiansand havn)

Miljøvennlig sjøtransport

Sjøtransporten blir pekt ut som et bidrag til en mer miljøvennlig transportsektor, og det satses både nasjonalt og internasjonalt på å flytte enda mer gods fra vei til sjø og bane frem mot 2030. Klarer Vi å flytte mer gods fra vei til sjø vil miljøgevinsten være stor. Og med Kristiansand havn sin geografiske posisjon, er det bare viljen som det mangler på nå. En overføring av 5 millioner tonn gods fra vei til sjø er beregnet å redusere CO2-utslippene med 300.000 tonn pr. år. Det vil erstatte opp mot 300.000 langtransporter med lastebil årlig.

Mange bedrifter har allerede sett fordelen med å flytte gods fra vei til sjø og bruke Kristiansand havn. Det er ikke bare store elementer som brukes til bygningsprosjekter, som den nye broa over Otra, som går via Kristiansand havn. Fra våre kaier blir alt fra råstoff som brukes i medisiner og vann på flasker til syre og nikkel fraktet ut til Europa og verden. Trolig hadde flere av disse varene blitt fraktet med lastebiler hvis ikke det hadde vært for havnas unike posisjon.