Kristiansand Havn har spilt en viktig rolle for den nye utslippsmodellen som ligger i Grønt skipsfartsprogram!

18. December 2023

Grønt skipsfartsprogram er et partnerskapsprogram mellom offentlige og private aktører i skipsfart. Programmet handler om bærekraftige logistikkløsninger, lønnsomme utslippskutt, grønne arbeidsplasser, økt konkurranseevne og eksport, og om å ta internasjonal lederposisjon på miljøteknologi og grønne transporttjenester. Kristiansand Havn har vært med som partner i utviklingen av nye nasjonale kriterier for grønne investeringer og beregning av klimagassutslipp.

Programmets visjon er at Norge skal etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart gjennom å være et effektivt virkemiddel for iverksetting av regjeringens strategier og plattform.

Havner er en av nøkkelaktørene i det grønne maritime skiftet. Havner har selv egne utslipp tilknyttet driften i tillegg til at skipene som ligger til kai produserer utslipp. Det er potensielt stor effekt av grønn omstilling for havner. I jakten på grønn omstilling av skipstransport, er det i økende grad blitt klart at havnene vil spille en nøkkelrolle i denne prosessen.

Felles for alle alternative drivstoff, som på sikt skal komme til erstatning for marin diesel eller tung-olje, er at de vil kreve hyppigere bunkring og at det også vil kreve en mye mer sammensatt og komplisert infrastruktur på land. I tillegg til dette vil også de tradisjonelle energihavnene (import/eksport av olje/gass/kull) gradvis måtte legge om aktivitetene deres ettersom disse produktene skal fases ut.

Tradisjonell «grønn finansiering» har lenge satt søkelys på investeringer i konkrete miljøtiltak som f.eks landstrøm. Behovet for mer omfattende omstillinger i har i mindre grad vært ivaretatt av de tradisjonelle finansieringsordningene. Slike omfattende omstillinger må understøttes av et bredere spekter av investeringer og finansieringsordninger og som ikke nødvendigvis bare er knyttet til klima og miljø.

For å fremme grønne investeringer, kan banker tilby lån med gunstige betingelser til havner som innfrir kriterier til CO2-utslippsreduksjoner over tid (årlig rapportering). Utarbeidelse av kriteriene er gjort på grunnlag av vårt arbeid med utslippsmodell for Kristiansand Havn.

Det er to hovedelementer som havner blir målt på i kriteriene, utslipp per passasjer og utslipp per tonn gods. Regnestykket for disse utslippene inneholder tall fra generelle maritime utslipp, havneaktiviteter, energiforbruk og produksjon for å nevne noe.

VI er stolte av at det er den modellen vi har brukt i Kristiansand Havn som danner grunnlaget for de nasjonale kriteriene. Kristiansand Havn har utarbeidet denne modellen basert på et ønske om å kunne dokumentere effekten av de tiltak vi har satt inni vår havnedrift for å redusere klimagassutslipp fra havna. Noen av de tiltak som viser god effekt er land- og ladestrøm til skip, anskaffelser av nullutslipps maskiner og kjøretøy, og differensiering av havneavgifter for skip med lav utslippsprofil og skip som kopler seg til landstrøm.