Fremtidens Havn = Kristiansand Havn IKS

3. November 2023

Kristiansand Havn IKS har en visjon hvor hele havnen i fellesskap hver dag jobber for at vi skal være på vei mot å være fremtidens havn.

Havna har et samfunnsoppdrag som strekker seg langt utover våre arealer og ansatte. Kristiansand Havn skal være et dynamisk, miljøvennlig og fremtidsrettet knutepunkt. Vi skal ivareta maritim aktivitet på en måte som bidrar til økt verdiskaping og en styrket region. Kristiansand Havn skal ta samfunnsansvar, bidra til bærekraftsmålene, være en god nabo og en pådriver i grønn omstilling og styrket nasjonal og internasjonal beredskap.

For å lykkes med dette må vi jobbe økonomisk bærekraftig, levere effektive og moderne havnetjenester, være en ledende havn som bidrar til omstilling i maritim bransje. Havna skal legge til rette for å flytte gods fra vei til sjø gjennom satsning på kystlast og nærskipsfart. Dette gjelder for alle forretningsområder i havnen som innebefatter passasjertransport, gods, eiendom, offshore virksomhet og fiskeri.

I 2019 gjennomførte vi en ringvirkningsanalyse som ble ledet av danske Gemba som har spesialisert seg i maritim sektor. Her fant vi at havneklyngen sysselsatte over 9000 årsverk, forretningsaktivitetene utgjorde over 22 millioner kroner med en verdiproduksjon som oversteg 7 millioner kroner. Dette gav i sin tur en betydelig innflytelse på skatteproduksjon og vekst kommunalt, regionalt og nasjonalt.

Fremtidens Europa og Norge er i sterk omstilling. Dette krever mye av bedrifter og næringsliv som skal stå i omstillingen til nye, bærekraftige næringer som i sin tur krever rapportering. Når Kristiansand Havn legger sitt samfunnsansvar til grunn som en pådriver og tilrettelegger for miljørettet omstilling, skal også vi bli en del av rapporteringssystemene slik at vi hele tiden kan måles og jobbe konkret med de oppgaver som krever det. Derfor står vi nå midt i prosessen med å bli ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.

Å bli ISO-sertifisert betyr at man som bedrift blir revidert av en nøytral og uavhengig tredjepart. Det finnes flere kategorier av ISO-sertifiseringer, og de to havnen nå gjennomgår er 9001, etablering av kvalitetssystemer, og 14001, miljøledelse.

"ISO 9001 sertifisering er arbeidet med vårt kvalitetssystem. Vi tror at ved å gjøre dette arbeidet vil vi som havn kunne utvikle oss til en bedre arbeidsgiver, leverandør, forvalter av havnetjenester og bygge en kultur for kontinuerlig forbedring. Miljøledelsessystemet ISO 14001 vil være et av virkemiddelene som vil gi oss muligheten til å fortsette å være en virksomhet som bidrar til at vi når regionale og nasjonale mål, for og med våre brukere samtidig som vi hver dag strekker oss for å bli en god og bærekraftig nabo for samfunnet rundt oss." Havnedirektør Atle Johannessen

Etablering av kvalitetssystemer – ISO 9001
ISO 9001-standarden gir spesifikke krav for et kvalitetsstyringssystem som vil forbedre din evne til å konsistent levere produkter og tjenester som oppfyller kundens, samt pålagte og lovbestemte krav. ISO 9001 fremsetter kriteriene for et kvalitetsstyringsystem som fokuserer på effektiviteten til kvalitetsprosessene, slik at du kan jobbe mer effektivt og redusere produktsvikt. Det fremmer tilpasningen av en risikobasert prosessmetode, som legger vekt på kravene, tillagt verdi, prosessytelse og effektivitet, samt kontinuerlig forbedring gjennom objektive målinger.

Miljøledelse – ISO 14001
ISO 14001 gir et klart administrasjonsrammeverk for å redusere dine miljøpåvirkninger og sikre at du oppfyller lovbestemte krav samt for å bygge interessenttillit. Standarden gir organisasjonen din en systemisk metode for planlegging, implementering og administrasjon av et miljøledelsessystem. Den gir et rammeverk som en organisasjon kan bruke til å levere miljøytelsesforbedringer i linje med forpliktelsene i henhold til sine miljøretningslinjer. ISO 14001 spesifiserer kravene til en organisasjon for å proaktivt identifisere og forstå miljøaspektene til dets aktiviteter, produkter og tjenester og tilknyttede miljøpåvirkninger og er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer.

Martin Sagedal Holsen og Morten Fronth jobber med ISO-sertifiseringen.

Morten Fronth har koordineringsansvar for prosessen med ISO 9001. Morten har vært i havna en stund allerede. Før han startet jobben som koordinator for kvalitetssystemet og handlingsplan for operasjonelt arbeid med strategien var han i Trainee Sør. Der hadde han plasseringer hos Nye Veier og Agder Fylkeskommune før sin siste plassering nettopp hos oss i Kristiansand Havn. Med Mortens bakgrunn økonomifaglige bakgrunn og erfaring fra regionen er ISO 9001 i gode hender.

Martin Sagedal Holsen har vært i havna i over tre år og jobber med prosjektledelse på bærekraft, fornybar energi og utvikling. Hans fagbakgrunn som elkraftingeniør og erfaring fra Rambøll gjør at ISO 140001 er i de beste koordinerende hender. Ved siden av dette er også Martin svært engasjert og involvert i prosjektet Utslippsfri Oslofjord som gjør at brikkene faller godt på plass i havnas arbeid med å omstille seg for fremtiden.

ISO prosessene gjennomføres parallelt med at Kristiansand Havn IKS gjennomfører en ny ringvirkningsanalyse lik den som ble gjort i 2019 til 2020. Vi gleder oss til å se endringene i resultatene etter år med industri, næringsliv, regioner og havnen selv i omstilling.