18 millioner til digitalisering og effektivisering av norske havner

28. July 2021

Foto: Trygve Emil Tønnesen

Kystverket har gitt Kristiansand og åtte andre norske havner 18 millioner kroner for å etablere felles digital infrastruktur i alle norske havner. Målet er klart: Kortere tid i havn og økt seilingstid for skipstrafikken i Norge.   

Prosjektet har fått navnet «Norsk digital havneinfrastruktur». Oslo havn er prosjekteier, og havnene som er med skal sammen med Kartverket og Grieg Connect utvikle den digitale infrastrukturen til havnene i Norge. Grieg Connect er i dag leverandør av havnesystem til Kristiansand havn og ca. 50 andre norske havner.

Sammen skal de etablere en helhetlig digital datastruktur for operasjonelle verktøy og fremtidige autonome havneoperasjoner.

- Vi er strålende fornøyde med denne tildelingen og den føyer seg inn i det som er den langsiktige satsingen i Kristiansand Havn IKS. At slike prosjekter gir effekt har vi sett gjentatte ganger, det tydeligste eksempelet er havnas bruk av landstrøm hvor vi har registrert at utslippene er dramatisk redusert. Hyggelig er det også at vi denne gangen gjør det i fellesskap med mange andre havner. Det vil medføre endringer nasjonalt, sier Halvard Aglen, havnedirektør i Kristiansand havn.

Kristiansand havn har et godt samarbeid med de andre havnene og har tidligere jobbet tett med Grieg Connect.

- Fremtidens skipstrafikk

- Havnene tar med dette prosjektet et stort steg inn i fremtidens skipstrafikk. Sammen med Kartverket bygger vi havnenes nye digitale kartløsning. Dette vil forenkle alle operasjoner knyttet til anløp fra fartøy, og til enhver tid gi oversikt over alle aktiviteter og ressurser i havnen. Prosjektet bygger den digitale kaien som autonome fartøy og lasteoperasjoner vil snakke med i en nær fremtid, sier Erik Aadland, leder for salg og marked i Grieg Connect til Oslo havn.  

Totalkostnaden for prosjektet er 32,5 millioner kroner. I tillegg til Kystverket skal de involverte havnene og Grieg Connect selv finansiere prosjektet med 14,5 millioner. De ni havnene som er med er Kristiansand, Arendal, Oslo, Kristiansund, Båtsfjord, Bergen, Karmsund, Trondheim og Bodø.

Digitale havneoperasjoner

I prosjektet skal det etableres en digital datastruktur for daglige operasjonelle verktøy, men også fremtidige autonome havneoperasjoner. Det skal også utvikles digitale verktøy for bruk av havnedata, hvor målsettingen er å effektivisere og bedre måten havn drives på.

Videre skal e-post erstattes med digital kai- og tjenestebestilling. Havnesikring og adgang skal skje gjennom mobil app og elektronisk besøkslogg. Og nasjonale standarder for havnedata skal etableres for alle havner.  Ikke-sensitive havnedata blir også åpnet i Kartverkets base, og inngå som grunnlag for nye nasjonale tjenester for all skipstrafikk.   

20 prosent redusert liggetid

Det er en målsetting at ny digital infrastruktur skal føre til 20% redusert liggetid for laste- og tankskip i løpet av en 10-årsperiode, og 18% redusert ventetid for store kjøretøy.

For havnene som er med, er det også fremlagt et estimat på kostnadsbesparelser for fartøy og lastebiler som besøker havnene på 86 mill. kroner første fulle driftsår (2022). Reduserte utslipp er beregnet til 1.234.158 tonn CO2 ekvivalenter over 10 år.

 - Økt effektivitet for fartøyene og reduserte utslipp blir de virkelig store gevinstene her. Norge som skipsfartsnasjon forsterker med dette sin ledende posisjon innenfor maritim teknologi, sier Erik Aadland.  

- Dette er et meget spennende prosjekt som inneholder delprosjekter som Kristiansand Havn IKS har jobbet med over lengre tid. Vi er alltid klare for ny utvikling, sier Halvard Aglen.