• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Vatnestrøm jernbaneprosjekt

Vatnestrøm jernbaneprosjekt har fått tildelt midler til oppstart. Prosjektet vil sørge for at 4000 trailere forsvinner fra den utsatte vegstrekningen Iveland – Kristiansand ved å flytte transporten over til jernbanen.

Bakgrunnen for prosjektet er Voss Water sin vekst de senere år som på kort tid har bidratt til at selskapet er blitt en av Kristiansand Havn sine største brukere. I de kommende år er det planlagt ytterligere investeringer i bedriften, og det forventes at den sterke veksten i containertransporten fra Voss Water vil fortsette. Det bærer imidlertid også med seg noen utfordringer knyttet til transporten av vannet fra Vatnestrøm. I dag transporteres godset mellom Kristiansand Havn og Iveland med tungtransport på veg. Dette gir store utfordringer knyttet til både miljø, effektivitet og ikke minst trafikksikkerheten. Strekningen mellom Vatnestrøm og Kristiansand er en svært utsatt vegstrekning med dårlig standard og store vedlikeholdsbehov. Transporten til og fra Vatnestrøm – Kristiansand utgjør et totalt antall av omkring 4000 trailere. Ved å flytte lasten over fra vegen til jernbane vil prosjektet oppnå tre definerte hovedmål:

1. Styrke trafikksikkerheten
2. Etablere en effektiv transportlogistikk til Kristiansand Havn
3. Bidra til måloppnåelse om mer gods på sjø- og bane

Det har i en årrekke vært uttalte politiske føringer om å få mer gods over på bane og sjø. Vatnestrøm jernbaneprosjekt er et prosjekt med en konkret case som bidrar til måloppnåelse av dette. I tillegg vil det motbevise den etablerte «sannheten» om at gods på bane kun er konkurransedyktig over lengre avstander.

Investeringene i prosjektet er knyttet til etablering av sidespor til næringsområdet ved Vatnestrøm, og opprustning av havnesporet i Kristiansand. Prosjektet har fått tildelt midler for oppstart i 2015, og ytterligere midler som fullfinansierer prosjektet i 2016. Midlene ble tildelt gjennom vedtak ATP-utvalget fredag 12.06.15. ATP har som formål å ivareta samarbeidet i regionen innen areal- og transportforvaltningen på tvers av kommune- og fylkesgrense. Utvalget bygger på felles regionalplan for Kristiansandsregionen 2011-2050 med mål om en bærekraftig areal- og samferdselspolitikk i Kristiansandsregionen.

Vi i Kristiansand havn er svært glad for at dette prosjektet bidrar til å reetablere jernbanetrafikken ned til Kristiansand havn, og det bygger opp under andre satsninger vi har for å styrke samspillet mellom bane og sjø, det vi kaller intermodale forbindelser. Vårt neste store prosjekt blir å etablere jernbanetilknytning til fergeterminalen. I løpet av sommeren 2015 åpner ny jernbaneterminal i Hirtshals havn, noe som vil øke volumet av løshengere på fergene. Det er derfor viktig at vi også på norsk side etablerer direkte forbindelser fra fergen til jernbanen slik at vi får mest mulig av godstrafikken bort fra vegene, og over til jernbane.

Kristiansand Havn tar sikte på å være et av landets viktigste intermodale knutepunkt, og vil styrke samspillet mellom sjø og bane. Hvorfor? Fordi mer gods på sjø og bane sørger for en effektiv, trafikksikker og bærekraftig transportsektor i vår region.