• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Strategi

Kristiansand Havn er en av landets viktigste havner, og har aktivitet innenfor en rekke virksomhetsområder. Målet for strategiplanen er å videreutvikle havna som et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet. For å oppnå dette skal Kristiansand Havn arbeide for å:

  • sørge for tilstrekkelig med arealer og effektiv infrastruktur i havna.
  • være konkurransedyktig.
  • markedsføre havnen gjennom egnede nettverk og direkte mot kunder
  • arbeide for å redusere forskjellsbehandling av sjø- og landtransport
  • gjennomføre bystyrets relokaliseringsvedtak til beste for by og næringsliv
  • prioritere miljøforbedrede løsninger og tiltak

Kristiansand Havn sin strategi ble vedtatt oktober 2013 av Kristiansand Havnestyre.