• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Kristiansand Havn med gjennomslag i Nasjonal transportplan

Det er av nasjonal interesse å utvikle Kristiansand Havn som et intermodalt knutepunkt. Det kom frem da transportetatene la frem «Grunnlagsdokumentet Nasjonal transportplan 2018-2029» den 29. februar.  Dokumentet ble overlevert samferdselsministeren, og markerer starten på den politiske prosessen som skal føre frem til ny Nasjonal transportplan.

For Kristiansand Havn ble det gjennomslag for nytt dobbelspor til fergeterminal, utdypningsprosjekt i innseilingen til Kongsgård/Vige, og en omfattende satsning på landstrøm i norske havner. Når det gjelder dobbelsporet vil det bli en del av prosjektet for E39 Gartnerløkka-Kolsdalsodden. I dokumentet står det følgende:

E39 – Gartnerløkka – Kolsdalsodden: Ny Havnegate med adkomst til containerhavn, priori­terte løsninger for kollektivtrafikk og gjennomgående sykkelekspressveg… Ny bru over jernbaneområdet tilpasses dagens og framtidig sporplan slik at vegprosjektet kan bygges uavhengig av den planlagte utbyggingen av jernbanestasjonen. I prosjektet inngår bygging av to parallelle jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal. Prosjektet bidrar også til utvikling av sikre og effektive knutepunkter for overgang mellom ulike transportmidler

For utdypningsprosjektet er det lagt inn med følgende begrunnelse:

Utdypning av innseiling til nytt havneavsnitt ved Kongsgård/Vige som følge av at Kristiansand kommune har vedtatt å flytte store deler av havneaktiviteten ut av sentrum. Viktig tiltak dersom Kristiansand Havn skal kunne øke godsomfanget

Når det gjelder landstrøm står det blant annet:

Transportetatene skal arbeide for at havnene utvikles til energiknutepunkter, med ladetilgang, landstrøm og miljøvennlig drivstoff. Landstrøm skal være tilgjengelig i havner hvor trafikken og skipstypene gir et godt potensial for utslippskutt, både for å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning ved landligge og for å muliggjøre hybridløsninger på skip. Det skal være et særlig fokus på nærskipsfarten for å styrke konkurransegrunnlaget og klimagevinsten ved godsoverføring. Kystverket skal videreføre arbeidet med miljørabatter hvor fartøy premieres for overgang til lav- og nullutslippsløsninger

Alt i alt er Kristiansand Havn fornøyd med fremleggelsen av de faglige rådene for ny Nasjonal transportplan for 2018-2027. Samtidig er det viktig at vi beholder fokus gjennom den politiske behandlingen, og på den måten sikrer gjennomslag for Kristiansand Havn KF i den endelig utgaven. Det vil være et viktig bidrag for å utvikle Kristiansand Havn som et miljøvennlig transportknutepunkt, og en pådriver for mer gods på sjø- og bane.