• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Jernbane til ferge – nå som en del av statsbudsjettet

Kristiansand Havn jobber aktivt mot å få statlig finansiering til et dobbeltspor tilknyttet fergeterminalen i Kristiansand. Nå ser det ut til at første viktige seier i den politiske kampen har blitt vunnet. Gjennom et flertallsmerknand i innstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen til statsbudsjettet i 2016 har saken nå blitt løftet til et nytt nivå. I innstillingen står det under:

3.17 Kap. 1350 og 4350 Jernbaneverket Post 30 Investeringer i linjen

«Flertallet mener det er viktig å støtte opp under tiltak som kan bidra til godsoverføring fra vei til sjø og bane, herunder å knytte jernbanen til fergeterminalen i Kristiansand, som er et eksempel på et prosjekt som knitter sammen flere transportformer på en god måte i tråd med nasjonale mål»

Dette er et viktig skritt i riktig retning, og vi vil holde fokus på å få på plass bevilgninger til sporet så fort mulig. Vi må ikke stille oss i en situasjon der vi får et økt volum av løshengere fra Hirtshals uten at vi har en effektiv banetilknytning på norsk side.