• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Heimevernet beskytter Kristiansand Havn

HV-området gjennomfører sin årlige trening fra mandag 31. oktober til torsdag 3. november. Treningen skal videreutvikle kampkraften og dermed evnen til å beskytte lokalbefolkningen og samfunnsviktige funksjoner og infrastruktur i fred, i krise og ved en væpnet konflikt.

Treningen er også forberedelse til neste års HV-øvelse Gjallarhorn på Sørlandet.

Kvadraturen HV-område inngår i Agder og Rogaland HV-distrikt 08 med hovedkvarter i Vatneleiren i Rogaland(forsvaret.no/hv). Distriktet teller ca. 6000 menige og befal.

TROVERDIG

Kaptein Stig Bjarne Vang er sjef for Kvadraturen HV-område og poengterer at treningen er avgjørende med tanke på Heimevernets militære hovedoppdrag.

– HV skal være en troverdig militær ressurs. Derfor må vi trene jevnlig for å utvikle Forsvarets reaksjonsevne og operative evne. Dette styrker evnen til å beskytte nærmiljøet samt sikre samfunnskritisk infrastruktur, det vil si forskjellig type objekter, med blant annet vakthold og sikring samt patruljer og annen type operativ virksomhet.

SOLIDARITET

NATO har siden opprettelsen i 1949 vært en militær «bærebjelke» for Norges sikkerhet, som er helt avhengig av alliert bistand i en kritisk situasjon. Heimevernet har en viktig funksjon med å tilrettelegge for og beskytte NATO-forsterkninger i form av soldater og materiell som vil komme luftveien og i hovedsak sjøveien.

Områdesjef Stig Bjarne Vang forteller at norske havner er spesielt viktige for både norsk og alliert forsvarsevne.

-Derfor må vi trene for å bli kjent på objektet vårt Kristiansand havn for å kunne løse vårt militære oppdrag best mulig, påpeker kapteinen. Han oppfordrer folk til å slå av en prat med HV-personellet, som vil være godt synlig i havneområdet.

FORNUFTIG

Stig Bjarne Vang er i det daglige innsatsleder i Agder politidistrikt. Han vært tilknyttet Heimevernet i 25 år. Han betegner organisasjonen som en fornuftig organisering opp mot samfunnets sikkerhetsutfordringer.

-Vi er jo selve «folkeforsvaret». HV utgjør hele 70 prosent av antall soldater i Forsvaret. Heimevernets fortrinn er at omtrent alt av yrker i samfunnet representert. Den enkeltes sivile utdanning, yrke og livserfaring – og ikke minst lokale kunnskap – gjør oss til en svært kompetent og løsningsorientert organisasjon – i kombinasjon med militære ferdigheter, mener områdesjefen.

SIKKERHETSFOKUS

Han berømmer samarbeidet med havneledelsen og mener denne er opptatt av sikkerhet.

– Organisasjonen Kristiansand havn er «fremoverlent» og tar sikkerhet på alvor. Dette er en aktør som tenker samfunnssikkerhet og beredskap og som tilrettelegger for oss «i grønt» på en utmerket måte og som har forståelse for vår virksomhet når vi løser oppdrag.

SAMTRENE

Havnedirektør Halvard Aglen er glad for det gode samarbeidet med HV.

-Kristiansand havn er i det daglige ett av Norges viktigste knutepunkt for logistikk, som også omfatter buss og jernbane – i tillegg til kort vei til Kristiansand lufthavn Kjevik. Havna er et viktig objekt, og derfor er vi glad for at Forsvaret prioriterer å trene på å beskytte virksomheten og skape trygghet. Det er særdeles viktig at aktørene trener sammen i fredstid, mener havnedirektør Halvard Aglen.

Ett stikkord er International Ship and Port Facility Security (ISPS). Dette er det internasjonale regelverket for sikring av skip og havneanlegg mot tilsiktede uønskede handlinger. Regelverket ble vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) i 2002.

Ifølge havnedirektøren er det avgjørende å kunne samarbeide med Forsvaret, som bistår politiet for å kunne sikre havna ved en alvorlig hendelse.

-Norge trenger åpne havner i en truet sitasjon og da er godt øvde havneorganisasjoner best til å håndtere alle situasjoner, også ved en væpnet konflikt. For å klare dette trenger vi hjelp av Heimevernet, fremholde havnedirektør Halvard Aglen.

SAMFUNNSKONTAKT

Assisterende havnedirektør Thomas Granfeldt mener en slik samtrening også gir god anledning for Forsvaret til å vise seg frem i bybildet.

-Stikkordene er synlighet og kontakt med befolkningen, særlig i sør, hvor Forsvaret stadig er blitt redusert!

LANDSDEKKENDE

Heimevernet er organisert i elleve landsdekkende distrikter som er inndelt i HV-områder – der hvert HV-område kan sammenliknes med et lett infanterikompani. Områdestrukturen teller totalt 42 000 kvinner og menn over hele landet – til lands og til vanns (sjøheimevernet).

Områdesoldatene trener normalt fire dager og befalet seks dager årlig. Heimevernets treningsmodell innebærer at mannskaper og befal trener to år på rad med påfølgende trening for befal og spesialister det tredje året.

Årlig blir ca. 4000 kvinner og menn med avtjent tolv måneders førstegangstjeneste automatisk overført til Heimevernet for videre militærtjeneste, ettersom verneplikten er 19 måneder.

FRIVILLIGE

I tillegg til områdestrukturen har Heimevernet 3000 frivillige soldater og befal i femten landmobile og sjømobile hurtige innsatsstyrker nasjonalt. Samtlige har gjennomført førstegangstjenesten og bestått opptaksprøver i innsatsstyrken for å kunne skrive kontrakt med HV. I innsatsstyrkene trener mannskapene 15 dager årlig og befalet 20 dager årlig.

I Agder og Rogaland HV-distrikt 08 heter innsatsstyrken Osprey-Varg (forsvaret.no/hv/org/isty/ospreyvarg).

TOTALFORSVARET

HV samarbeider nasjonalt med sivile beredskapsaktører som politi, fylkesmann, sivilforsvar, kommunale myndigheter og andre som bidrar til å beskytte mennesker og viktige samfunnsverdier. Disse er viktige brikker for å trygge befolkningen og sikre at «samfunnsmaskineriet» fungerer best mulig!