• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Havnedirektøren – Mer gods på sjø og bane

29 659 lastebiler, og totalt 424 397 tonn med gods. Det er mengden gods over fergeterminalen i 2014. I tillegg har vi utført prognoser som viser en betydelig vekst av godstransport over Kristiansand Havn både på container- og ferge. Vårt mål er å få en stor del av godset videre på bane.

Fædrelandsvennen presenterte 27. oktober arbeidet med å få etablert dobbeltspor til fergen. Satsningen må settes høyt på agendaen fremover, og spilles inn til kommende NTP. Havna må samarbeide med både kommune, fylke og nasjonale myndigheter for å få fortgang i arbeidet. Samtidig er det slik at dette lenge har vært prioritert av Kristiansand Havn.

Politiske rammebetingelser

Klimautfordringen preger de politiske rammebetingelsene. På internasjonalt nivå har EU satt mål om å overføre 50 prosent av all godstransport fra veg til sjø og bane innen 2050. Det er nødvendig for å nå overordnete mål om kutt i utslipp fra transportsektoren. Det er også fulgt opp på nasjonalt nivå med tverrpolitisk enighet om å få mer gods på sjø og bane. Nasjonal havnestrategi som ble fremlagt i januar, vektlegger å utvikle havner til intermodale knutepunkt. Det vil si havner som knytter sammen ulike transportformer, og koblingen mellom bane og havn en forutsetning for intermodale knutepunkt. I tillegg er det fokus på investeringer i infrastruktur og samferdsel må ha en helhetlig planlegging, og sees i sammenheng.

Vi arbeider derfor aktivt gjennom foreningen Nordic Link som tar sikte på å styrke Jyllandskorridoren som europeisk transportkorridor, og sammen med våre partnere i Nordic Link er vi nå partner i et prosjekt som skal se på potensialet for godsoverføring i Jyllandskorridoren. Et scenario med jernbaneterminal til fergen i Kristiansand har en sentral plass i dette prosjektet.

Intermodalt knutepunkt

Få havner, om noen, har bedre forutsetninger for å fungere som et intermodalt knutepunkt enn Kristiansand Havn. Vi ligger strategisk plassert, og er et naturlig knutepunkt mellom Norge og Europa. De statlige investeringene i jernbane til Hirtshals Havn må nå også følges opp på norsk side. Vi må ikke stille oss i en situasjon der godset blir fraktet på bane gjennom Europa og videre til Kristiansand med fergen, for deretter å bli fraktet videre i Norge med lastebil.

Vi jobber altså målbevisst for å få jernbaneterminal til fergen, samtidig har vi også andre prosjekter for mer gods på sjø og bane, både på kort- og lengre sikt. Det mest konkrete eksempel er Vatnestrøm jernbaneprosjekt som tar sikte på å flytte 4000 trailere i året fra veg til bane og sjø. Vi er i gang med å oppgradere jernbanesporet til containerterminalen, og tar sikte på å få sporet operativt i løpet av 2016. Prosjektet må sees i sammenheng med fremtidig spor til fergeterminalen. Infrastrukturen er den samme, og vi samarbeider tett med Jernbaneverket på begge områder.

På lengre sikt har vi utført en studie som viser muligheten for å få jernbanetilknytning til ny containerterminalen i Kongsgård. Vegvesenet har tatt utredningen til etterretning, og lagt opp til en trase for Ytre Ringveg som ikke kommer i konflikt med et eventuelt jernbanespor. Vår oppfatning er at en fremtidig containerterminal har behov for jernbane.

Oppsummert så har Kristiansand Havn et fokus på å styrke koblingen mellom sjø og bane. Mer gods på sjø og bane er en forutsetning for å nå målene om å redusere utslipp fra transportsektoren.

Havnedirektør, Halvard Aglen