• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Folkemøte om fremtidens havn

Kommunen startet møtet med en presentasjon av prosjektleder Jan-Erik Lindjord. Her ble de ulike alternativene fremlagt for publikum. Det som per dags dato foreligger er tre alternativer.

Nullalternativet er å fortsette som i dag innenfor gjeldende reguleringsplan, og med det også beholde containerterminalen i sentrum av Kristiansand. Dette alternativet er først og fremst med i planen for å ha et referansepunkt til de to alternativene som i dag fremstår som mest aktuelle.

Alternativ 1 tar utgangspunkt i Kristiansand Havn sin Havneplan. Dette er det mest omfattende alternativet når det kommer til arealbehov. I alternativet er det tatt hensyn til fremtidig jernbanetilknytning, en strategisk satsning på offshore- og bulk, og et tilstrekkelig bakareal for effektive logistikkfunksjoner og nær tilknytning til relevant næringsliv. I alternativet understrekes det også at arealbehovet har et langsiktig perspektiv frem mot 2065, og ikke representerer hvordan havnen vil se ut i nærmeste fremtid. Det er først og fremst snakk om å ha tilgjengelig reserveareal.

Alternativ 2 er utarbeidet av det danske konsulentfirmaet Kokkersvold-Seaport på oppdrag fra Kristiansand kommune. På flere områder ligner dette alternativet som ligger i Havneplanen, blant annet på lokalisering av fremtidens containerterminal. Den skiller seg derimot fra Alternativ 1 ved at den ikke tar hensyn til jernbanespor, og offshore- bulksegmentet.

Havnestyrets leder Pål Harv var tilstede på møte, og uttalte:

Kristiansand Havn er av stor betydning for regionens næringsliv, og vi har en stolt havnetradisjon i denne byen som vi må bevare

Han var på den andre siden tydelig på at planarbeidet må få gå sin gang, og at tiden ikke er inne for å konkludere med det ene eller det andre. Det skal politikerne gjøre når saken kommer opp til endelig politisk behandling. Når den tid kommer er det likevel helt klart at dette blir en av de viktigste sakene for bystyret i den perioden vi nå er inne i.

Planprogrammet ligger ute på høring. Det markerer starten på en prosess som skal ende med endelig politisk vedtak våren 2017. I presentasjonen fra kommunen som ligger tilgjengelig for nedlastning så finnes nærmere informasjon om videre fremdrift. Her ligger også Havneplanen og utredningen fra Kokkersvold-Seaport.