• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Fremtidens fergeterminal

I 2010 ble det vedtatt i Kristiansand bystyret at det skulle utarbeides områdeplan for ny ferge- og containerterminal på KMV-området. I 2013 vedtok bystyret en ny havnestruktur som fikk konsekvenser for arbeidet. Det ble besluttet at containerterminalen skulle flyttes ut fra sentrum av Kristiansand, og ny lokalisering ble Kongsgård/Vige-området. Med andre ord, så er det kun fergeterminalen som skal bli værende i sentrum i fremtiden.

Planarbeidet ble som en konsekvens midlertidig stanset, men ble startet opp igjen i 2014. I mellomtiden hadde Statens Vegvesen fremmet reguleringsplan for ny E33 mellom Gartnerløkka og Meieriet, og Jernbaneverket hadde på sin side fremmet ny reguleringsplan for jernbanestasjonen. Begge planene griper inn i planområdet for fergeterminalen, og har derfor fått konsekvenser for fremtidens fergeterminal.

Kristiansand Havn har derfor satt ned en prosjektgruppe, og utarbeidet et revidert og tilpasset planprogram. Planprogrammet gir en beskrivelse av dagens situasjon, aktuelle problemstillinger, temaer som vil bli belyst i konsekvensutredningen, og hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Hovedutfordringene slik de er fremstilt i planen går ut på å sikre tilfredsstillende løsninger knyttet til arealbehov, grunnforhold ved utbygging i sjø, ny adkomst til hovedvegnettet og en effektiv jernbanetilknytning.

De overordnete målsettingene for planene er å utvikle Kristiansand Havn som et effektivt, intermodalt knutepunkt i henhold til lokale, regionale og nasjonale mål. Med intermodalitet menes sammenkobling av to eller flere transportformer. Derfor er utvikling og etablering av en effektiv jernbanetilknytning til fergeområdet i Kristiansand en forutsetning for å nå målene som er satt. Satsningen på koblingen jernbane-havn har blitt ytterligere aktualisert gjennom investeringene som er gjennomført i Hirtshals Havn i 2015. Med støtte fra den danske stat har det blitt etablert en ny jernbaneterminal i tilknytning til Hirtshals Havn, og det er forventet at dette vil medføre en økning i jernbanegods opp igjennom Jyllandskorridoren. I Nasjonalt transportplan for 2018-2029 er nytt dobbeltspor til fergeterminalen i Kristiansand lagt inn som en del av prosjektet ny E39 Gartnerløkka – Kolsdalsodden.

Dimensjoneringskriterier:

I forbindelse med planarbeidet har det blitt definert ulike dimensjoneringskriterier som må ligge til grunn for den nye fergeterminalen. Her er det presisert at den nye fergeterminalen må ha en kapasitet som rommer tre fergeleier, dimensjonerende skipslast er 2000 pax, 500 personbiler, og 60 vogntog. Oppstillingskapasitet for 1 byggetrinn er 1.5 skipslast, oppstillingskapasitet for andre byggetrinn er 2 skipslaster. Oppstillingskapasitet for løshengere er 50 stykker, og det skal være en maksimal terminaltid ved lossing på en halvtime. Dagens terminalområde er dimensjonert for 700 personbiler og 60 trailere ved utreise, og 420 personbiler og 55 trailere for innreise. I tillegg kan det håndteres 40 løstrailere.