• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Felles havneselskap for Kristiansand og Mandal

Kristiansand havn og Mandal havn har gjennom Kystverkets tilskuddsordning evaluert muligheten for å lage ett felles havneselskap. Her er rapportene og anbefalinger for veien videre.

Rapporten har vurdert fire ulike alternativ:

  • Alternativ 0 – Dagens organisering, eventuelt med tettere organisatorisk samarbeid
  • Alternativ 1 – Sammenslåing av havnene til et IKS (interkommunalt selskap)
  • Alternativ 2 – Sammenslåing av havnene til AS (aksjeselskap)
  • Alternativ 3 – Organisere havnene under et holdingselskap (AS/IKS)

Rapportene som prosjektet bygger på er entydige i gevinstene av sammenslåing. Norconsult har i sin utredning konkludert med at for å styrke de to havnenes og regionens konkurransekraft, bør havnene slås sammen til en felles organisasjon. Det vises her til Norconsults rapport.

PwC sin rapport viser videre til at tettere samarbeid mellom de to havene vil legge til rette for en rasjonell, brukervennlig og fremtidsrettet havn for regionen. Det eksisterer imidlertid betydelige utfordringer som må løses for at et samarbeid mellom de to havnene skal lykkes, dersom dagens organisering forblir uendret. PwC sin vurdering er at en kun i liten grad vil oppnå de ønskede rasjonaliserings- og synergieffekter ved et rent avtalebasert samarbeid, og anbefalingen er følgelig at havnene slås sammen.

Selve sammenslåingsprosessen vil skape en del utfordringer, kanskje særlig knyttet til fastsettelse av eierbrøk, herunder finne verdien av det de enkelte kommuner/havner bringer inn i samarbeidet. Dette er imidlertid løsbart, og er ikke et vesentlig argument mot en sammenslåing. Det vises til i rapporten at dette har latt seg løse ved andre havnesammenslåinger.

For å legge til rette for en mest mulig fleksibel organisering av de to kommunenes havnevirksomhet, som også gir best mulig grunnlag for eventuelt samarbeid med andre aktører (offentlig eller private) på delområder, anbefaler PwC at det etableres en holdingstruktur, illustrert i vedlegg 1:

Det understrekes derimot i rapporten at alle alternativene for sammenslåing er mulig, og i stor grad svarer på ønskede målsettinger. Uansett modell blir det likevel trukket frem betydningen av at styret i det nye selskapet settes sammen for å dekke virksomhetens behov, og ikke for å sikre eierkommunene politisk styring.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

 

Styreleder, Pål Harv
M: +47 400 10 003

Havnedirektør, Halvard Aglen
M: + 47 913 09 919

Prosjektleder/Markedssjef, Mathias Bernander

M: +47 90117176