• AA
  • News
  • Contact

Første styremøte i Kristiansand havn IKS

Etter vedtak i både Lindesnes kommunestyre og Kristiansand bystyre skal Mandal og Kristiansand havn slås sammen til å bli en felles organisasjon, Kristiansand havn IKS. Torsdag 10.12.2020 avholdes første styremøte.

Bakgrunn for sammenslåingen

Arbeidet strekker seg tilbake til 2013 da Kristiansand Havn KF tok initiativ til møte med
de andre havnene i daværende Aust og Vest – Agder. Dette for å få gjensidig
informasjon, og å se om det var kontaktflater hvor en kunne trekke veksler på hverandre
på en bedre måte. I begynnelsen av 2015 ble ny nasjonal havnestrategi lansert med et tydelig mål om at
antall havner/kaier skal bestå, men med færre administrasjonsselskap. Det førte til ytterligere samtaler om mulig sammenslåing av havner på Agder, og det ble utarbeidet flere rapporter som så på muligheter og utfordringer.

Det viste seg å være mange gode argumenter for å slå sammen Mandal havn og Kristiansand havn. Et av dem var at for å øke begge havnenes og regionens konkurransekraft, bør havnene slås sammen til en felles organisasjon. En vil legge til rette for en rasjonell, brukervennlig og fremtidsrettet havn for regionen, og trolig oppnå rasjonaliserings- og synergieffekter.

En sammenslåing av havnene er også i samsvar med nasjonale føringer og samsvare med de vurderinger og utredninger som er foretatt av havner i andre regioner. Det antas videre at en sammenslåing vil kunne legge til rette for kostnadseffektiv drift av havnene, samt effektiv funksjonsdeling mellom de ulike lokasjonene. Dette vil også kunne legge til rette for å frigjøre eventuelle arealer som kan være hensiktsmessig og økonomisk gunstig å utnytte til andre formål. 

Styremøte i Kristiansand havn IKS

19.11.20 møttes representantskapet i det nyopprettede IKSet og et nytt styre ble valgt. Nå skal det første styremøtet avholdes torsdag 10.12. Dette blir en historisk dag og daglig leder skal ansettes. I tillegg skal møtekalenderen vedtas.

Her er linken til teams-møtet: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY0YzI3MTEtNTc0Yy00MjBmLTllZjEtZTk4NWUzZDhhMjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b04c18ce-fe49-4383-8235-47f395f07474%22%2c%22Oid%22%3a%227a3eb9e3-2207-4cb5-a3a7-499884a1842b%22%7d

Ettersom IKSet nå ikke er en del av kommunens saksbehandlingssystem vil innkalling og sakspapirer bli lagt ut på havnas nettsider. 
https://www.portofkristiansand.no/om-oss/styremoter/