• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

En framtidsrettet og miljøvennlig havn

Kristiansand havn ønsker å gjøre vår del for at transportsektoren skal bli mer bærekraftig. Med de store endringene som skal skje i organisasjonen vår de neste årene, vil vi også jobbe med å velge de gode løsningene som kan bidra til en mer miljøvennlig havn. Vi har ikke alle svarene, men jobber daglig med å finne dem.

Miljøtiltak

Et konkret tiltak vi har gjort allerede, er å satse stort på blant annet landstrøm. Vi har tilkoblingsmuligheter for både ferge og offshorefartøy, for ikke å snakke om Norges første, og Europas største, landstrømanlegg for cruiseskip.

Landstrømanlegg

Lokale miljøtiltak

Vi har også montert solceller på taket av et lagerbygg, og har elektriske kraner i havneområdet. I tillegg var vi sammen med Oslo Havn først ute i Norge til å innføre ESI rabatt. Det vil si at skip med en god score på Environmental Ship Index (ESI) får rabatt på kaiavgiftene. Neste år innfører vi (Environmental Port Index) for cruisetrafikken. Den gir rabatt til de skipene som har lavest forurensing mens de ligger til kai, og høyere pris til de som forurenser mye. Dette betyr at vi kan motivere skip til å ha lave utslipp både mens de seiler og mens de ligger til kai.

I tillegg jobber vi hver dag for å få mer gods over fra vei til sjø. For hvert tonn vi greier å overføre til sjø sparer vi miljøet, og vi øker trafikksikkerheten på veien våre.

Vi har gjort en rekke tiltak selv, men en annen måte å finne svarene på, er å delta i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Kristiansand havn er opptatt av å støtte opp under gode initiativer fra forskningsmiljøer og andre havner, og deltar derfor i mange prosjekter.

TRAZEPO

Sammen med Narvik havn, Oslo havn, Norske havner og Kystverket, er Kristiansand havn med i TRAZEPO, et stort forskningsprosjekt gjennomført av SINTEF. Prosjektet skal finne løsninger som kan bidra til at vi blir en nullutslippshavn. Det blir sett på de ulike rollene havna har, hvilke muligheter og utfordringer havnene møter når det gjelder å være miljøvennlige.  Miljøvennlig havnedrift, landstrøm, egne energisystemer, knutepunktsrollen, godsoverføring fra land til vann og helhetlig transportpolitikk er noen av stikkordene som har dukket opp så langt i prosjektet. Kristiansand havn vil da være et utgangspunkt for å finne løsninger som senere kan skaleres opp og brukes i flere havner.

Moderne løsninger i havnedriften.

Moderne løsninger i havnedriften.

Port forward

Vi er også med i det EU-finansierte forskningsprosjektet Port Forward, som jobber med nye digitale og teknologiske løsninger for havner. Prosjektet er særlig opptatt av å bruke Internet of Things i havnedriften gjennom utstrakt bruk av sensorteknologi.

Hvordan kan vi for eksempel effektivisere, digitalisere og forenkle containerhåndteringen gjennom bruk av sensorer? Hvordan kan vi få real-time-overvåking av luft- og lydutslipp slik at vi kan drive havnen som en best mulig nabo til våre omgivelser. Disse spørsmålene er sentrale i prosjektet, og ny teknologi skal gi oss svarene.

 

Kystterminal

Kystterminalprosjektet fikk finansiering av Kystverket i år, og skal starte opp om kort tid. Målet er å finne løsninger for autonome skip og lastehåndtering. Kan det for eksempel tenkes at trafikken mellom viktig industri som Glencore og Elkem og havna i fremtiden vil være ved autonome skip? Dette er spørsmål som prosjektet vil forsøke å finne svar på.

Mer transport langs Norskekysten.

Mer transport langs Norskekysten.

Nærskipsfart i Østersjøen, Kattegat og Skagerrak

I det EU-finansierte prosjektet ble potensialet for mer gods på sjø kartlagt. Blant annet ble det fremlagt funn som viser at bilimport til Norge er mest hensiktsmessig å legge til Kristiansand. Det vil gi reduserte kostnader, og mindre miljøbelastning.

Kystlast

Vi deltok også i et prosjekt om kystlast, som tok for seg potensialet for mer transport langs Norges kyst. Byggevarebransjen var pekt ut som en viktig næring for å realisere potensialet vi har for mer kysttransport. En rekke bedrifter ble oppsøkt, og potensialet ble kartlagt. I tiden etter prosjektet har vi lykkes med å overføre byggevaregods som tidligere ble kjørt direkte med bil fra Øst-Europa over på sjøveien.

Målet er en bærekraftig fremtid

Byen vår trenger transporten gjennom havna også i fremtiden, og det er derfor viktig at vi jobber hardt for å være så moderne og bærekraftige som mulig. Med nye prosjekter på trappene, skal vi gjøre vårt for at resultatet blir så bra som mulig for både byen og jorda vår. Vi tror at forskning og utvikling kan ta oss dit vi vil. Vi er alltid klar for neste trekk, og sørger for at det er i riktig retning! 

 

Havnedirektør,
Halvard Aglen 

Havnedirektør Halvard Aglen ved landstrømanlegget

Havnedirektør Halvard Aglen ved landstrømanlegget