• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Budsjett 2017 med handlingsplan 2019-2020

Kristiansand Havn er i en rivende utvikling. Det er også budsjettet for 2017 et uttrykk for. Vi vil ved årets slutt legge bak oss et historisk godt år for Kristiansand Havn i 2016, og det er ingenting som tyder på at utviklingen vil stoppe i 2017.

Derfor legger vi frem et ambisiøst budsjett på inntektssiden, men også på utgiftssiden hva gjelder langsiktige og nødvendige investeringer for en god og effektiv havnedrift. Vi velger også å gjøre en tilnærmet frys av prislisten for andre år på rad. Eneste økning er på krankjøring og per cruisepassasjer. Samtidig er investeringsbudsjettet for 2017 redusert sammenlignet med opprinnelig størrelse i handlingsplanen i fjorårets budsjett. Det handler først og fremst om endringene i ny kai på Lagmannsholmen. Budsjettet for 2016 inkluderte en flerbrukskai som er mer omfattende enn investeringen som ligger i ny cruisekai i budsjettet for 2017.

2017 vil også bli et år uten nye låneopptak, og dermed et år hvor Kristiansand Havn reduseres den totale lånebyrden. Samtidig avventer vi foreløpig med å ta ut utbytte fra Kanalbyen. Likevel vet vi at friske midler er tilgjengelig her, og vi vil i løpet av handlingsperioden omsette midlene til investeringer i havneinfrastruktur. Først og fremst handler det om de avsatte midlene i økonomiplanen for forlengelse av kai i Kongsgård. Totalt har vi satt av 100 millioner til dette formålet, men vi velger å avvente et endelig vedtak i kommunedelplanen for havneområdet nord. Vedtak er ventet første kvartal 2017.

For de enkelte strategiområdene er bildet i år i store trekk ganske likt som de siste årenes utvikling. Fergevirksomheten er fortsatt det desidert største og viktigste strategisegmentet for Kristiansand Havn. Aktiviteten her er rimelig stabil, men med en noe nedadgående trend på godstrafikk over fergeterminalen. Det bekymrer oss.

Vi vet at konkurransen mot andre havner er sterk, og det jobbes aktivt med å innhente økte andeler her. På kort sikt handler det om å analysere tiltak som kan få umiddelbar effekt. På lengre sikt er det først og fremst den overordnete infrastrukturen som er viktig. Dobbelsporet jernbane helt inntil kaikant vil være det soleklart viktigste tiltaket her. I løpet av 2016 har den første jernbanetrafikken startet opp i Hirtshals, og vi må sørge for at vi kan matche tilbudet på norsk side i Kristiansand. Det er prosjekt som ikke er inkludert i budsjettsammenheng, men som løftes som et viktig nasjonalt infrastrukturtiltak i kommende Nasjonal transportplan.

På containerterminalen er utviklingen fortsatt god. I 2015 nådde vi en milepæl med over 50.000 TEUs håndtert. Det på tross av at antall anløp har blitt redusert med over 20 prosent siden 2012. Samtidig har godsmengden håndtert over terminalen økt med tilsvarende prosentandel. Det forteller oss at utviklingen med større skip også er gjeldende i Kristiansand. Dette tar vi høyde for i budsjettet- og økonomiplan med nødvendige tiltak for utdypning og forsterking av dagens kaifronter slik at de er rustet til å ta imot større skip.

For de øvrige strategiområdene opprettholder vi et offensivt budsjett for segment Offshore Supply Port (OSP). Dette er i tråd med den gode utviklingen vi har sett de siste årene, og som vi venter vil fortsette inn i 2017.

Alt i alt er budsjettet fremtidsrettet, og tilpasset en fremoverlent havn i vekst. Vi er klare for neste trekk!

Havnedirektør, Halvard Aglen