• AA
  • Aktuelt
  • Kontakt oss

Store klimagevinster ved godsoverføring fra veg til sjø

En overføring av 5 millioner tonn gods fra vei til sjø er beregnet å redusere CO2-utslippene med 300.000 tonn pr. år. Det vil erstatte opp mot 300.000 langtransporter med lastebil årlig. Det tilsvarer klimaeffekten av at 150.000 fossile personbiler i Norge skiftes ut med like mange el-biler.

Det kommer frem av rapporten som DNV-GL har utarbeidet på oppdrag fra Norges rederiforbund. Rapporten tar utgangspunktet i den store godsanalysen som ble gjennomført i forbindelse med kommende Nasjonale transportplan. I godsanalysen ble det konkludert med et overføringspotensial fra veg til sjø på 5-7 millioner tonn gods. Om vi utnytter dette potensialet vil det gi et betydelig bidrag til oppnåelsen av det fastsatte målet om 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

Om sjøtransporten også gjør nødvendige grep for en mer effektivt og miljøvennlig transport vil klima- og miljøgevinstene bli desto større. Det viktigste virkemiddel vil være å ta i bruk LNG (flytende naturgass) som prioritert drivstoff i skipstrafikken, men også elektrifisering til kai og inn- og ut av havner vil være gode bidrag til utslippskutt av en allerede klimavennlig transportform.

På toppen av klimagevinstene ved sjøtransport kommer også forbedret trafikksikkerhet. Rapporten konkluderer med en potensiell reduksjon på 8 dødsfall per år med tung kjøretøy involdert, og 12 færre hardt skadde.

Gevinstene for samfunnet ved overføring av gods fra veg til sjø er med andre store, da må virkemiddelene for å nå målene stå i stil med den potensielle oppsiden!