• AA
  • Nyheter
  • Contact

Støymålinger Kongsgård

Området i Kongsgård/Vige er regulert gjennom Reguleringsplanen for Kongsgård/Vige havne- og industriområdet, og det er utarbeidet bebyggelesplan for Kongsgård

Boligområdene vest for Kongsgårdbukta skal skjermes mot støy i henhold til Miljøverndepartementets skriv T-1442 «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen» som skal følges opp med malinger i driftsperioden for havneanlegget. Multiconsult utarbeidet støyrapporter i området, og de kan lastes ned på denne siden.